ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Вълнения и киноприключения! Играй и спечели с "Книга за възрастни: Глава втора""

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Вълнения и киноприключения! Играй и спечели с "Книга за възрастни: Глава втора""

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Вълнения и киноприключения! Играй и спечели с ,,Книга за възрастни: Глава втора”"

І. ОРГАНИЗАТОР:

Играта "Вълнения и киноприключения! Играй и спечели с ,,Книга за възрастни: Глава втора”” се организира от интернет медийна група Новините ЕАД, с адрес: гр. София, ул. "Подуево" 10, наричани за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите "Официални правила".

ІІ. ПЕРИОД:

1. Играта започва на 09.05.2023 г. и приключва на 16.05.2023 г. в 23:59 ч. в сайта Jenite.bg, част от "Новините" ЕАД. 

ІII. УЧАСТНИЦИ: 

1. В Играта могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на "Новините" ЕАД и техните роднини. 

2. С участието си в Играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Играта. 

3. Организаторът се задължава да НЕ предоставя личните данни на участниците на трети лица.

IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА:

1. Чрез регистрирането си в Играта всеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила. 

2. НАГРАДИ:

А. Награди: наградите в Играта са само и единствено:

1 бр. двоен кинобилет за филма Книга за възрастни: Глава втора

Наградите от филма Книга за възрастни: Глава втора не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност, както и за награди/билети от фруго филмово заглавие.

Б. Организаторът не отговаря:

а) За невъзможност да се предостави на победителя или победителят да ползва спечелената награда по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата;
в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен електронен адрес или телефон за връзка.

г) Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

д) Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

е) Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда.

2. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. В Играта могат да участват всички, които са отговорили на поставения въпрос с Фейсбук коментар под статията в сайта Jenite.bg или с имейл на адрес [email protected], в посочения за играта период.

2. Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора единствено за целите на Играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни. 

3. Организаторът на Играта си запазва правото да не допусне до участие в Играта лице, за което прецени, че не отговаря на Официалните правила на играта. 

4.Организаторът на Играта има право да отстрани от томболата участниците, които играят и некоректно и неспортсменски. 

3. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Наградите в Играта, които са само и единствено:

а) 1 бр. двоен кинобилет за филма Книга за възрастни: Глава втора

Два кинобилета за филма Книга за възрастни: Глава втора, които важат в периода 22.05.2023 – 04.06.2023 г. за избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигите Cinema City и Кино Арена.  

Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час, в предварително посоченото от него кино от веригата Cinema City или Кино Арена, според програмата на киното. 

Организаторите не носят отговорност в случай, че в посоченото от победителя кино няма прожекции на филма Книга за възрастни: Глава втора в деня и часа, избрани от победителя.

Кинобилетите за филма Книга за възрастни: Глава втора не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност, както и за награди от друго филмово заглавие, дистрибутирано от "Форум Филм България".

Победителят ще може да ползва спечелената от него награда – 1 бр. двоен кинобилет за филма Книга за възрастни: Глава втора, след като се представи пред оторизиран представител на съответната киноверига, посочен му на място от представители на киното на касите или бара.

- ще се разпределят на случаен принцип чрез томбола, организирана от Организатора. Победителите ще бъдат обявени в сайта и фейсбук страницата на Jenite.bg, след изтичане на крайния срок за участие – 23:59 часа на 19.05.2023 г.

- за връзка с победителите в конкурса Организаторът ще използва контактите, оставени от съответните потребители – Фейсбук профил или лична комуникация по имейл. Ако връзката не бъде осъществена по вина на победителя, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.

4. НАГРАЖДАВАНЕ

 1. Спечелилият наградата участник е длъжен в срок от 3 (календарни) дни след изтеглянето му като печеливш, да уточни с Организатора как ще бъде организирано получаването на наградата му.

2. Ако след този срок от 3 (календарни) дни след изтеглянето и обявяването на победителя, той не направи това, той губи правото си върху наградата и се приема, че се отказва от нея. 

3. Ако участникът не се възползва от правото си на награда, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения за Играта начин.

4. Със съгласието си да получи наградата Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на играта.

5. За получаване на допълнителна информация от Организатора, моля пишете на e-mail: [email protected]

6. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева, с ДДС, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с Играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра и в периода от 6 месеца след края ѝ, във връзка с информирането на участниците за начало на нови промо-активности, организирани от "Новините" ЕАД.

3. Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в Играта.

4. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на Организатора: [email protected] .

5. Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява.

6. Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на Играта. Това негово право не е ограничено във времето.

Възражението участникът може да направи, като изпрати съобщение на следната електронна поща [email protected].

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1. Участникът в Играта е длъжен:

а) Да спазва правилата на Играта и правилата за участие в Играта, обявени на страницата на Играта.

б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в Играта.

в) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.

2. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери това за необходимо, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените официални правила на уебсайта.

а) Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие /Общи условия/.

б) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на Играта.

в) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уебстраницата на Играта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

3. Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

4. Участниците в Играта се съгласяват да се съобразяват с решенията на представителите на Организатора.

5. Организаторът има право по всяко време на Играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.

6. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове. 

 8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност. 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Организаторът може да прекрати настоящата Игра, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

2. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

3. Организаторът ще уведоми участниците в Играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта на Играта. 

8. СПОРОВЕ 

1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд съобразно българското действащо законодателство.

2. За неуредените в настоящите Официални правила за участие /Общи правила/ на Играта случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите правила влизат в сила от публикуването им с началото на Играта на 09.05.2023 г.

0 0
Харесва ли ви тази статия?
Коментари
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Jenite.bg в мрежата
365 спокойни дни.
Защото всичко е по план!
Вашият персонален
календар.
Към календара
Специални оферти
Реклама от 3Bay